Blog

Convocatòria d'eleccions de Junta Directiva

30/04/2021

Benvolgut/da soci/a ens plau comunicar-vos que la Junta Directiva del Vic Riuprimer REFO, FC, en la seva darrera reunió celebrada el dia 5 d’Abril de 2021 ha pres l’acord de convocar eleccions per a la constitució d’una nova Junta Directiva, per la finalització natural del mandat.

D’acord amb el procediment electoral que es preveu en el capítol quart dels Estatuts del Vic Riuprimer REFO, FC, s’inicien les següents fases electorals:


30 d’Abril                     Anunci de convocatòria eleccions a la Junta Directiva.


3 de Maig                     Nomenament per sorteig dels membres de la junta Electoral, (3 membres titulars i 3 membres suplents), en un acte públic que tindrà lloc a les 20:00h a les oficines del Club.


5 de Maig                    Constitució de la Junta Electoral i publicació cens provisional, que estarà disposició dels socis/es a les oficines del Club, per si cal, poder-hi fer les esmenes oportunes.


Del 6 al 8 de Maig        Període per presentació al·legacions, impugnacions  i/o esmenes al cens provisional de socis/es electors.


10 de Maig                   Resolució de les al·legacions i/o impugnacions presentades i publicació del cens definitiu de socis/es electors, que estarà disposició dels socis/es a les oficines del Club.


Del 11 al 17 de Maig     Període de presentació de candidatures.


                                    Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel nom del candidat a President.


                                   Càrrecs obligatoris: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a, la resta de membres de la Junta tindran el càrrec de Vocal.


18 de Maig                   Publicació de les candidatures presentades que compleixin el requisits legals al taulell d’anuncis de les oficines del Club.


Del 18 al 20 de Maig     Període per la presentació d’al·legacions i/o impugnacions a les candidatures presentades


23 de Maig                   Resolució de les al·legacions i/o impugnacions presentades a les candidatures, proclamació i publicació de les candidatures definitives al taulell d’anuncis de les oficines del Club.


                                    (Proclamació candidatura guanyadora si només n'hi ha una)


6 de Juny                     Elecció d‘una de les candidatures presentades, mitjançant votacions, sempre que sigui necessari, des de les 10:00h a les 13:00 h a les oficines del Club. Tot seguit es farà el recompte de vots i la proclamació de la candidatura elegida.


Acreditació dels electors: Document Nacional d’Identitat o equivalent que identifiqui el soci/a votant i/o Carnet de Soci/a vigent i estar al cens d'electors aprovat per la Junta Electoral


Condicions per ser elector i candidat


Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: Ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.